Fundacja

Poniżej znajdą Państwo statut oraz sprawozdania roczne

z działalności Fundacji Stworzenia Pana Smolenia.

STATUT
FUNDACJI „STWORZENIA PANA SMOLENIA”

Rozdział I – Postanowienia ogólne

Art. 1 1. Bohdan Smoleń, zwany dalej Fundatorem, ustanawia fundację, dla której na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) ustala niniejszy Statut. 2. Akt Ustanowienia Fundacji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

Art. 2 1.Fundacja działa pod nazwą: „FUNDACJA STOWARZENIA PANA SMOLENIA”. 2.Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego, który po zarejestrowaniu go podlegać będzie ochronie prawnej. 3.Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania jej do Krajowego Rejestru Sądowego.

Art. 3 1.Siedzibą Fundacji jest miejscowość Baranówko. 2.Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

Art. 4 1.Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 2.Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje Minister Pracy i Polityki Społecznej.

Rozdział II

Cele i zasady działania Fundacji

Art. 5 Celem działania Fundacji jest:

1.pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym, osobom w podeszłym wieku i osobom niedołężnym, a także wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 2.działalność charytatywna, 3.ochrona i promocja zdrowia, 4.działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, 5.nauka, edukacja, oświata i wychowanie, 6.promocja i organizacja wolontariatu, 7.wspieranie i kreowanie działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych. 8.Pomoc dla starych ,chorych lub zniedołężniałych zwierząt. 9.Popularyzacja, organizacja i rozwój jeździectwa osób niepełnosprawnych

Art. 6 Fundacja realizuje swoje cele:

1.w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji rodzinnej oraz osobom niepełnosprawnym jak i w zakresie wyrównywania szans tych rodzin i osób poprzez: – organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej dla osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie, – pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo, niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, – wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, fizycznie, jak i z ich rodzinami, – ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, – budowę specjalistycznych placówek rehabilitacyjnych,

2.w zakresie pomocy osobom w podeszłym wieku oraz osobom niedołężnym poprzez budowę specjalistycznej placówki służącej zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych tych osób oraz zapewniającej codzienną opiekę i wyżywienie a także podstawową pomoc medyczną dla tych osób,

3.w zakresie działalności charytatywnej poprzez: – pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie a także osób w podeszłym wieku, – organizowanie kwest pieniężnych na rzecz ww. Osób, – organizowanie zbiórek pieniężnych wśród firm w kraju i za granicą, – pozyskiwanie sponsorów okolicznościowych i stałych,

4.w zakresie ochrony i promocji zdrowia poprzez: – prowadzenie terapii artystycznej i zajęciowej, a w tym organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, jak też prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej, – organizowanie i prowadzenie zajęć fizjoterapeutycznych, w szczególności zajęć z zakresu hipoterapii (przy użyciu koni i kucy) oraz dogoterapii (przy użyciu psów), – organizowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, – organizowanie zajęć rekreacyjnych i sportowych

5.w zakresie działania na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: – organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo oraz fizycznie, – pomoc rzeczową i finansową na rzecz osób niepełnosprawnych lub chorych umysłowo oraz niepełnosprawnych fizycznie, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, – wspieranie i utrzymywanie kontaktu zarówno z osobami niepełnosprawnymi umysłowo, jak i z ich rodzinami, – ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, – organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych, – przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo i fizycznie,

6.w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez: – organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych dla osób niepełnosprawnych umysłowo i fizycznie, – organizowanie festiwali, festynów, konkursów dla osób niepełnosprawnych, – prowadzenie działalności wydawniczej, w tym wydawanie utworów osób chorych umysłowo i fizycznie, – przyznawanie stypendiów umożliwiających naukę osobom niepełnosprawnym umysłowo i fizycznie, – organizowanie wykładów, kursów oraz szkoleń mających na celu uzyskanie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznej w zakresie prowadzenia warsztatów terapii artystycznej, zajęciowej oraz zajęć fizjoterapeutycznych, – organizowanie szkoleń zwierząt (koni oraz psów) pod kątem brania udziału w zajęciach fizjoterapeutycznych (hipoterapii, do dogoterapii),

7.w zakresie promocji i organizacji wolontariatu poprzez: – współorganizowanie gali wolontariatu, – organizowanie innych akcji wspierających wolontariat w tym w środkach masowego przekazu

8.w zakresie wspierania i kreowania działalności artystycznej, zawodowej i kulturalnej osób niepełnosprawnych i na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez: – organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii artystycznej i zajęciowej dla osób niepełnosprawnych umysłowo, fizycznie, – organizowanie festiwali, festynów, konkursów oraz innych imprez publicznych, – ułatwianie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych, w tym likwidowanie uprzedzeń wobec osób niepełnosprawnych, 9. W zakresie pomocy dla starych, chorych lub zniedołężniałych zwierząt poprzez zapewnienie im opieki i dożywotniego utrzymania.

10. W zakresie popularyzacji, organizacji i rozwoju jeździectwa osób niepełnosprawnych poprzez organizację imprez jeździeckich z udziałem osób niepełnosprawnych,

11.Fundacja realizuje swe cele opisane w art. 5 także poprzez: – współpracę z podmiotami prowadzącymi działalność zbieżną z celami Fundacji, – współpracę z osobami fizycznymi wykazującymi zainteresowanie celami Fundacji,

12.Działalność wskazana niniejszym artykule będzie prowadzona tak odpłatnie, jak i nieodpłatnie.

Rozdział III

Majątek i dochody Fundacji

Art. 7 Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych wniesiony przez Fundatora oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości pozyskane przez Fundację w trakcie jej działania.

Art. 8 Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swym majątkiem.

Art. 9 1.Dochodami Fundacji są: darowizny, spadki i zapisy, subwencje osób prawnych, dochody z kwest oraz imprez publicznych oraz prywatnych, dochody z majątku ruchomego i nieruchomego, dochody z festiwali, konkursów oraz licytacji. 2.Dochody Fundacji pochodzące z darowizn, spadków, zapisów oraz subwencji mogą być użyte do realizacji celów Fundacji według swobodnego uznania jej Zarządu, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 3.W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, lecz tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 4.Cały dochód osiągnięty przez Fundację będzie przeznaczany na statutowe cele Fundacji.

Art. 10 1.Osoby fizyczne i prawne jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które. Dokonają darowizny lub subwencji o wartości przewyższającej jednorazowo lub sukcesywnie w okresie jednego roku równowartość kwoty 3.000 EUR (trzy tysiące Euro), obliczonej wg średniego kursu ustalanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania wpłaty na rachunek lub do kasy Fundacji, uzyskują, o ile wyrażą stosowne życzenie, tytuł honorowy „Sponsora Fundacji”. 2.Tytuł „Sponsora Fundacji” ma charakter osobisty.

3.Poza tytułem „Sponsora Fundacji” może ona ustanawiać inne tytuły, dyplomy i medale honorowe oraz nadawać je osobom fizycznym i prawnym a także jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym w realizacji celów Fundacji lub dla samej Fundacji.

Rozdział IV

Działalność pożytku publicznego

Art. 11 1.Przedmiotem działalności pożytku publicznego jest:

PKD 85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i Rekreacyjnych PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 86.90.A Działalność fizjoterapeutyczna PKD 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób Niepełnosprawnych PKD 88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 90.04.zdziałalność obiektów kulturalnych PKD 93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
2.Działalność pożytku publicznego prowadzona będzie w formie odpłatnej jak i nieodpłatnej.

Rozdział V

Działalność gospodarcza

Art. 12 1.Fundacja prowadzi w kraju i zagranicą działalność gospodarczą jako działalność dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w rozmiarach służących realizacji statutowych celów fundacji, a nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza na działalności pożytku publicznego. 2.Przedmiotem działalności gospodarczej Fundacji jest: PKD 01.62.Z Działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich, PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych PKD 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.91.Z- sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet PKD 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD 55.90.Z Pozostałe zakwaterowanie PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne PKD 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne PKD 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna PKD 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych
PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna
3.Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację celów statutowych określonych w Art. 5 Statutu. 4.Działalność gospodarcza może być prowadzona bezpośrednio przez Fundację lub w formie wyodrębnionej – przez zakłady i inne jednostki organizacyjne zwane dalej „zakładami”, 5.Działalnością gospodarczą Fundacji kieruje jej Zarząd. Zarząd Fundacji może jednak do prowadzenia działalności Fundacji powołać dyrektora, któremu zostanie udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania Fundacji w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. Powołany dyrektor działa na podstawie wytycznych Zarządu Fundacji.

Art. 13 1.Z majątku i dochodów Fundacji Zarząd przeznacza środki na prowadzenie działalności gospodarczej, w miarę potrzeby i z zastrzeżeniem postanowień statutu. 2.Na dzień ustanowienia Fundacji z jej majątku wydziela się środki na prowadzenie działalności gospodarczej w kwocie 2.500 (dwa tysiące pięćset) zł. 3.Fundacja może występować jako udziałowiec lub akcjonariusz spółek prawa handlowego powołanych lub działających w celu uzyskania środków pieniężnych na realizację celów Fundacji.

Rozdział VI
Władze Fundacji

Art. 14 Organami Fundacji są: 1.Fundator, 2.Rada Fundacji, 3.Zarząd Fundacji.

Fundator

Art. 15 1.Do kompetencji Fundatora należy: 1) Powoływanie i odwoływanie Rady Fundacji 2) Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Rady Fundacji oraz udzielanie jej członkom absolutorium z działania, 2.Fundator podejmuje swe decyzje w formie pisemnych postanowień. 3.Fundator podejmuje postanowienia na wniosek pozostałych organów Fundacji lub samodzielnie.

Art. 16 1.Fundator może zostać powołany do Zarządu Fundacji. 2.W przypadku śmierci Fundatora, jego kompetencje przejmuje Rada Fundacji.

Rada Fundacji

Art. 17 1.Rada Fundacji składa się z 3 do 5 osób. 2.Radę Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. Członkowie rady Fundacji mogą być w każdym czasie odwołani. W przypadku śmierci Fundatora lub długotrwałego ograniczenia Fundatora w zdolności do samodzielnego działania, na miejsce osób, które przestały pełnić funkcję członka Rady lub dla rozszerzenia składu Rady, członków Rady powołuje swą decyzją Rada. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady może
nastąpić w wyniku tajnego głosowania pozostałych jej członków. 3.Rada Fundacji powoływana jest na dwuletnie kadencje. Istnieje możliwość ponownego wyboru danej osoby do składu Rady Fundacji.

Art. 18 Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady Fundacji, zwanego dalej Przewodniczącym.

Art. 19 1.Rada odbywa posiedzenia nie rzadziej niż dwa razy w roku. 2.Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący lub wyznaczony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu Fundacji lub Fundatora. 3.Forma zwołania posiedzenia jest dowolna. Zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Rady Fundacji najpóźniej na 3 dni przed terminem posiedzenia. 4.W posiedzeniu Rady może uczestniczyć przedstawiciel Zarządu Fundacji. 5. Członkowie Rady Fundacji mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

Art. 20 1.Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności połowy jej członków. 2.Przy równowadze głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady.

Art. 21 Do kompetencji Rady Fundacji należy: 1) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Fundacji 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu oraz udzielanie jego członkom absolutorium z działania, 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań finansowych i sprawozdań Fundacji, 4) wyrażanie zgody na zaciąganie przez Zarząd zobowiązań o wartości przekraczającej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy ) złotych, 5) wyrażanie zgody na udzielanie pomocy materialnej zgodnej ze statutem, gdy taka pomoc jednostkowo przekracza kwotę 5.000 zł (pięć tysięcy złotych). 6) nadzorowanie działalności Zarządu Fundacji i podległych mu jednostek organizacyjnych, 7) prowadzenie innych czynności z zakresu kontroli i nadzoru prac Fundacji, 8) badanie stanu majątkowego Fundacji w tym badanie i opiniowanie sprawozdań Fundacji i sprawozdań finansowych Fundacji, 9) rozpatrywanie sprawozdań Zarządu, 10) zatwierdzanie wysokości wynagrodzeń i nagród członków Zarządu Fundacji, 11) występowanie z wnioskami dotyczącymi działalności Fundacji, 12) opiniowanie wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji, 13) wyrażanie opinii w sprawach przedstawianych przez Zarząd; 14) opiniowanie sprawozdań Zarządu z rocznej działalności Fundacji, 15) przeprowadzanie przez wydelegowanych członków Rady lub upoważnione do tego osoby kontroli działalności Fundacji i ksiąg rachunkowych Fundacji, 16) reprezentowanie Fundacji wobec Zarządu Fundacji, 17) zawieszanie członków Zarządu na okres do 3 miesięcy, z ważnych powodów, 18) zmiana statutu Fundacji

Zarząd

Art. 22 1.Zarząd Fundacji składa się z 1 do 5 osób i jest powoływany przez Radę Fundacji w drodze uchwały na czas nieoznaczony. 2.Powołując Zarząd Rada Fundacji wskazuje Prezesa Zarządu.

Art. 23 1.Zarząd podejmuje działania we wszystkich sprawach niezastrzeżonych dla kompetencji Fundatora i Rady Fundacji, w tym reprezentuje Fundację na zewnątrz. 2.Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy jego składu, niemniej jednak niż 2 członków Zarządu. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.
3.Formy uchwały wymaga decyzja przekraczająca zakres zwykłego zarządu.

Art. 24 1.Do składania oświadczeń w imieniu Fundacji uprawnieni są:

1) Przy Zarządzie jednoosobowym –Prezes Zarządu Fundacji samodzielnie, 2) Przy zarządzie wieloosobowym dwaj członkowie zarządu wspólnie lub członek Zarządu wspólnie z odpowiednio umocowanym pełnomocnikiem,

2.Oświadczenia składane Fundacji może przyjmować jednoosobowo członek Zarządu lub pełnomocnik Fundacji.

Ograniczenia uprawnień członków organów Fundacji i zakazy

Art. 25
1. Członkowie Rady Fundacji:

nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji ani pozostawać z Członkami Zarządu Fundacji w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.
Nie mogą też być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
2. Członkowie Zarządu Fundacji:
Nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Art. 26 1.Zabronione jest:

Udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,

Przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

Wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

Zakup towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

2.Czynności dokonane z naruszeniem niniejsze artykułu są nieważne.

Rozdział VII
Zmiana Statutu

Art. 27 Zmiana statutu Fundacji następuje w drodze uchwały podjętej przez Radę Fundacji.

Rozdział VIII
Postanowienia końcowe

Art. 28 1.Dla efektywnej poprawy realizacji celu Fundacji może ona połączyć się z inną fundacją. Połączenie nie może nastąpić, jeśli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji. 2.Decyzję w przedmiocie połączenia, o którym mowa w ust.1, podejmuje Fundator, po zasięgnięciu opinii Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Art. 29 1.Fundacja została powołana na czas nieoznaczony. 2.Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana, lub wobec wyczerpania się jej środków finansowych i majątku. 3.Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Fundator. 4.Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator po zasięgnięciu opinii Rady Fundacji. 5.W przypadku likwidacji Fundacji Fundator w drodze uchwały wskaże inną fundację lub stowarzyszenie, realizujące cele statutowe na rzecz osób niepełnosprawnych, któremu przekazany zostanie majątek rozwiązywanej Fundacji.

Art. 30 1.Statut sporządzono i podpisano w 5-ciujednobrzmiących egzemplarzach. 2.W sprawach nieunormowanych w treści Statutu mają zastosowanie postanowienia Ustawy z dnia 06 kwietnia 1984 r. O fundacjach (tekst jednolity Dz.U. Z 1991 r. Nr 46 poz.203 z późniejszymi zmianami) oraz inne, aktualnie obowiązujące przepisy prawa, dotyczące działalności fundacji.

______________________

 logo_opp

SPRAWOZDANIA

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2019

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2018

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2017

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2016

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2015

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2014

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2010

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2009

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2008

 


ARCHIWUM STRONY WWW: http://fsps.home.pl/