Darowizna

Darowizna dla organizacji pożytku publicznego – Fundacji Stworzenia Pana Smolenia

Darowizna dla organizacji pożytku publicznego to najlepszy prezent, jaki możesz zrobić podopiecznym Fundacji Stworzenia Pana Smolenia! Zajmujemy się hipoterapią osób (w tym dzieci) niepełnosprawnych. Pozwól koniom pomagać!

Poniżej zamieszczamy dane, potrzebne do dokonania wpłaty.

FUNDACJA
STWORZENIA PANA SMOLENIA
BARANÓWKO 21
62-050 MOSINA

 KRS:0000290988

GBS/o.Mosina
92 9048 0007 0000 5412 2000 0001

SWIFT/IBAN: GBWCPLPP

WYKONUJĄC PRZELEW NA RZECZ FUNDACJI WYSTARCZY W POLU TYTUŁEM WPISAĆ „DAROWIZNA”. DZIĘKUJEMY.

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z DAROWIZNY

  • ODLICZENIE OD DOCHODU DAROWIZN NA RZECZ OPP
  • ODLICZENIE DAROWIZN W PIT

Darowizna od strony prawnej

INFORMACJE OGÓLNE

Zgodnie z treścią art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. 2010 r., Nr 51, poz. 307 późn.zm.) – dalej ustaw o PIT, podstawę obliczenia podatku, z zastrzeżeniem art. 29-30c oraz art. 30e, stanowi dochód ustalony zgodnie z art. 9, art. 24 ust. 1, 2, 3b-3e, 4, 4a-4e, ust. 6 lub art. 24b ust. 1 i 2, lub art. 25, po odliczeniu kwot darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego, organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – w wysokości dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwoty stanowiącej 6 % dochodu.

Jak wynika z powyższego ulga, o której mowa polega na możliwości odliczenia od dochodu wartości darowizny – do limitu określonego w ustawie (6% dochodu w roku podatkowym).

WARTOŚĆ DAROWIZNY ODLICZAMY OD DOCHODU

Wartość darowizn, o których mowa powyżej można odliczyć wyłącznie od podstawy obliczenia podatku (dochodu) obliczanej na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy o PIT.

Podstawa obliczenia podatku, o której mowa w art. 26 ust. 1, nie obejmuje: dochodów podlegających opodatkowaniu w sposób zryczałtowany (z tytułu należności licencyjnych – art. 29; z tytułu otrzymania przychodów, o których mowa w art. 30, art. 30a), dochodów podlegających opodatkowaniu w odrębny sposób (dochody z tytułów określonych w art. 30b, w tym np. odpłatnego zbycia papierów wartościowych, odpłatnego zbycia udziałów w spółkach nie mających osobowości prawnej), dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowane jednolitą stawką 19% (art. 30c) oraz dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości (art. 30e).

WARTOŚĆ DAROWIZNY

Jeżeli przedmiotem darowizny będą towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to za kwotę darowizny należy uznać wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny (art. 26 ust. 6 ustawy o PIT).

Wysokość darowizn ustala się, zgodnie z art. 26 ust. 7 ustawy o PIT, na podstawie:

– dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej;
– dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna;

OGRANICZENIA W STOSOWANIU ULGI

Odliczenia, o którym mowa nie będziemy mogli zastosować gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 11 ustawy o PIT (art. 26 ust. 6f ustawy o PIT).

Ponadto, zgodnie z art. 26 ust. 5 pkt 1-2 ustawy o PIT, odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:
– osób fizycznych;
– osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

ODLICZENIE WARTOŚCI DAROWIZN PRZEZ PODATNIKÓW ROZLICZAJĄCYCH SIĘ NA ZASADACH RYCZAŁTU OD PRZYCHODÓW EWIDENCJONOWANYCH

Zgodnie z treścią art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.) – dalej u.z.p. podatnik uzyskujący przychody wymienione w art. 6 ust. 1 (przychodu z pozarolniczej działalności gospodarczej) i 1a (przychodu z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze), opłacający ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, może odliczyć od przychodów wydatki określone w art. 26 ust. 1 ustawy o PIT, jeżeli nie zostały odliczone od dochodu lub nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym.

W przypadku dokonywania odliczeń od przychodu należy stosować odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3 i 3a oraz art. 26 ust. 5-7h, 13b i 13c ustawy o PIT.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 u.z.p. w przypadku gdy podatnik uzyskuje przychody wymienione w art. 6 ust. 1 lub 1a, opodatkowane różnymi stawkami, i dokonuje odliczeń od przychodów, odliczeń tych dokonuje od każdego rodzaju przychodu w takim stosunku, w jakim w roku podatkowym pozostają poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami w ogólnej kwocie przychodów.

ODLICZENIE DAROWIZN W CIT

Możliwość odliczenie darowizn na rzecz OPP od dochodu został również przewidziany w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) – dalej jako ustaw o CIT.

Zgodnie z treścią art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT podstawę opodatkowania stanowi dochód po odliczeniu darowizn przekazanych na cele określone w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organizacjom, o którym mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom, określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego, obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele – łącznie do wysokości nieprzekraczającej 10 % dochodu, o którym mowa w art. 7 ust. 3 albo w art. 7a ust. 1.

Jak wynika z powyższego ulga, o której mowa polega na możliwości odliczenia od dochodu wartości darowizny do limitu określonego w ustawie – 10%.

WARTOŚĆ DAROWIZNY

Podobnie jak w przypadku odliczenie wartości darowizn uregulowanego w ustawie o PIT, również ustawa o CIT przewiduje, iż w przypadku gdy przedmiotem darowizny będą towary opodatkowane podatkiem od towarów i usług, to za kwotę darowizny należy uznać wartość towaru wraz z podatkiem od towarów i usług, w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług z tytułu dokonania tej darowizny (art. 18 ust. 1b ustawy o CIT).

Wysokość darowizn ustala się, zgodnie z art. 18 ust. 1c ustawy o CIT, na podstawie:

– dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego – w przypadku darowizny pieniężnej;

– dowodu, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę oraz wartość przekazanej darowizny wraz z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny innej niż pieniężna;

OGRANICZENIA W STOSOWANIU ULGI

Odliczenia, o którym mowa nie będziemy mogli zastosować gdy podatnik zaliczył wartość przekazanej darowizny do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 14 ustawy o CIT (art. 18 ust. 1k ustawy o CIT).

Ponadto, zgodnie z art. 18 ust. 1a ustawy o CIT, odliczeniu nie podlegają darowizny poniesione na rzecz:

– osób fizycznych;
– osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, prowadzących działalność gospodarczą polegającą na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5 %, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami.

Sporządzone przez Kancelarię Skoczyński Wachowiak Strykowski kancelaria prawna spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

Pozwól naszym koniom pomagać. Darowizna dla organizacji pożytku publicznego – Fundacji Stworzenia Pana Smolenia to najlepszy prezent dla niepełnosprawnych dzieci- naszych Podopiecznych.